Regulamin Apartamenty Toszeckie
15536
page-template-default,page,page-id-15536,bridge-core-2.4.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-23.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-6,elementor-page elementor-page-15536

Regulamin Apartamenty Toszeckie

I Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu z Klientem, na warunkach określonych w Regulaminie i Cenniku. W ramach umowy najmu, Apartamenty Toszeckie zobowiązują się przygotować Apartament oraz go udostępnić Klientowi w zamian za ustalone wynagrodzenie. Umowa zawarta pomiędzy Apartamenty Toszeckie obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta.

II Odpowiedzialność

Niniejszym informujemy, że nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, na które nie ma bezpośredniego wpływu i kontroli. W szczególności na remonty, prace budowlane i wykończeniowe w sąsiedztwie Apartamentów, hałas oraz chwilowe braki w dostawie mediów. Nasza firma nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za rzeczy osobiste, samochód i jego zawartość oraz za urazy lub choroby Klienta podczas jego pobytu w Apartamencie.

III Rezerwacja

 1. Przed dokonaniem rezerwacji i zawarciem umowy najmu, Klient zobowiązuje się zapoznać z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu.
 2. Rezerwacji można dokonywać przy wykorzystaniu systemu booking.com.
 3. Aktualny katalog Apartamentów do krótkotrwałego, turystycznego wynajmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stronie ww.booking.com
 4. Rezerwacji Apartamentu Klient może dokonywać w następujący sposób:
  1. on-line, poprzez stronę internetową
  2. drogą mailową, poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mail: apartamentytoszeckie@gmail.com )
 5. Rezerwacja Apartamentu wymaga:
  1. Złożenia rezerwacji wybranego apartamentu w panelu rezerwacyjnym, umieszczonym na stronie internetowej booking.com
 6. Zasady zwrotu wpłaconego zadatku mogą być różne i są określane każdorazowo w momencie dokonywania rezerwacji.
 7. W razie jakichkolwiek problemów z rezerwacją lub płatnością Klient powinien skontaktować się telefonicznie
 8. Apartamenty Toszeckie zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia osób, które podczas poprzednich pobytów rażąco naruszyły Regulamin.
 9. Zdjęcia, wyposażenie i udogodnienia Apartamentów oraz podane na stronie internetowej ceny mają jedynie charakter informacyjny, poglądowy i reklamowy. Rzeczywisty stan Apartamentu oraz cena jego wynajmu podana zostaje w formularzu otrzymanym po dokonaniu rezerwacji lub w rozmowie telefonicznej.

IV Zmiany w rezerwacji

Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wyłącznie za pośrednictwem pracowników Apartamenty Toszeckie. Zmiany mogą dotyczyć liczby przyjeżdżających osób lub terminów pobytu. Klient informuje telefonicznie lub mailowo Apartamenty Toszeckie o zakresie zmian jakie chciałby wprowadzić. Apartamenty Toszeckie zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach Rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od Rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Rezerwacji Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku. Niewykorzystanie rezerwacji bądź wcześniejszy wyjazd Klienta z Apartamentu, z przyczyn niezależnych od Apartamenty Toszeckie, nie uprawnia go do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Apartamenty Toszeckie

 1. Zmiana rezerwacji przez Apartamenty Toszeckie jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Apartamenty Toszeckie. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Apartamenty Toszeckie mają obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną (anulacja rezerwacji).
 2. Apartamenty Toszeckie zastrzegają sobie prawo do odwołania bez podania powodu rezerwacji w ciągu 24 h od jej dokonania lub w przypadku stwierdzenia faktu wynajęcia lokalu na cel niezgodny z regulaminem. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.

V Zasady pobytu

 1. Doba hotelowa w Apartamencie rozpoczyna się w godzinach 15:00-18:00, a kończy w godzinach 8:00-12:00 .
 2. Klient zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie Apartamenty Toszeckie o godzinie przyjazdu najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu w celu umówienia godziny odbioru kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
 3. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia telefonicznie wszelkich niezgodności lub usterek  Wszelkie zgłoszenia zostaną możliwie szybko usunięte. W przypadku terminowego usunięcia niezgodności oraz usterek, Klient nie ma prawa do roszczeń wynikających z tego tytułu.
 4. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia telefonicznie wszelkich usterek powstałych w trakcie pobytu w apartamencie. Wystąpienie usterki z winy Klienta wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty związanej z jej usunięciem.
 5. Klient nie posiada prawa do przekazywania kluczy oraz udostępniania apartamentu osobom trzecim.
 6. Gość odpowiada za zabezpieczenie apartamentu w trakcie jego opuszczania (właściwe zamknięcie drzwi i okien).
 7. Zabrania się wnoszenia i korzystania z jakichkolwiek urządzeń niestanowiących elementów wyposażenia, zasilanych energią elektryczną lub gazową i mogących stwarzać zagrożenie pożarowe.
 8. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w Apartamencie nie może przekraczać liczby osób wskazanych w zgłoszeniu. W razie naruszenia tego punktu Apartamenty Toszeckie ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej (od godziny 22:00 do godziny 06:00). W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Apartamenty Toszeckie, osoba reprezentująca Apartamenty Toszeckie ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 10. Godzina wyjazdu i zwrot kluczy ustalane jest z osobą reprezentującą Apartamenty Toszeckie. Wymeldowania można dokonać w godzinach 8:00-12:00 bez dodatkowych opłat. Wyjazd Klienta po godzinie 12:00 może być obciążony dodatkową opłatą za każdą rozpoczętą godzinę. Aby ustalić godzinę wyjazdu i zwrotu kluczy należy skontaktować się telefonicznie dzień przed planowanym wyjazdem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek, zniszczeń lub ubytków powstałych z winy Klienta, Klient zobowiązuje się do wyrównania wszelkich strat w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych.
 11. Klient pozostawia Apartament w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał. Jeżeli doszło do zniszczeń Klient obowiązany jest przywrócić stan poprzedni lub wypłacić odszkodowanie – według wyboru Apartamenty Toszeckie.
 12. Obiekt nie wyraża zgody na organizowanie imprez (urodzin, wieczorów kawalerskich, wieczorów panieńskich).
 13. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Jest ono możliwe jedynie na balkonie bądź tarasie.
 14. W Apartamentach dozwolone jest wprowadzanie zwierząt odpłatnie 100 zł/zwierzę.
 15. Klimatyzacja dostępna jest w Apartamentach w terminie od 15.06 do 15.09.

VI Płatności i ceny

 1. Wszystkie ceny usług świadczonych przez Apartamenty Toszeckie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
 2. W przypadku chęci otrzymania Faktury VAT za pobyt konieczne jest podanie dokładnych danych przy dokonywaniu rezerwacji lub pracownikowi Apartamenty Toszeckie w trakcie procesu zameldowania w apartamencie.

VII Dane osobowe

Apartamenty Toszeckie informuje, że przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie dla celów realizacji zobowiązań umownych. Dane nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, tj. ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VIII Reklamacje

 1. Klient ma prawo do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemne zgłoszenie do biura Apartamenty Toszeckie, ul. Dworcowa 9, 44-180 Toszek.
 3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres pocztowy.

IX Polityka Prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartamenty Toszeckie. z siedzibą w Toszku, ul. Dworcowa 9, 44-180 Toszek (dalej Administrator). W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
  2. w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody – także w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, zawierających w szczególności informacje o informacje o promocjach, usługach, konkursach, eventach a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji oraz na realizacji działań marketingowych ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania przez Państwa z tych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.
 5. Jeśli zażądają Państwo zaprzestania wysyłania treści marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od otrzymania tego żądania. Wówczas Państwa dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

X Wybór prawa

Do realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy właściwe jest prawo polskie. W razie powstania sporu rozstrzygnięty on zostanie przez sąd właściwy dla siedziby Apartamenty Toszeckie.